jš servis, s.r.o.
 

 


  Energetický Certifikát budovy

 

Spoločnosť JŠ servis s.r.o. ponúka vypracovanie energetických auditov bytových, nebytových, školských, zdravotníckych, kultúrnych a sociálnych zariadení pre uchádzačov o finančné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ. Spoločnosť DELPHIA s.r.o. ponúka vypracovanie energetických posudkov i pre iných žiadateľov o finačné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ t.j. pre všetkých, ktorí predkladajú projekty s dopadom na úsporu energie a zníženie produkcie emisií.

Čo je to energetický Certifikát?
Energetický certifikát je spôsob, ako ušetriť peniaze za spotrebovanú energiu. Energetický certifikát dáva návod, ako v postupných krokoch ušetriť náklady za energiu a ako spotrebu energie znížiť. Energetický certifikát sa týka všetkých druhov energie: tepla, chladu, elektrickej energie, vody a stlačeného vzduchu. Základným predpokladom pre objektívne výsledky energetického auditu je nezávislosť audítora.

Energetický certifikát budovy
Energetický certifikát budovy je základný súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti a kategorizácie budov do tried energetickej hospodárnosti ( triedy A - G ).
Energetický Certifikát

Energetická certifikácia
Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť preukázanú skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou.
Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia by mala popisovať skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.

Energetická certifikácia je povinná:

 • pri predaji budovy,
 • pri prenájme budovy,
 • pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy.

Časté otázky

 • Potrebujem energetický certifikát ku stavebnému povoleniu rodinného domu?
  Po 1.1.2008 je projektant povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického posudku uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie.
 • Musí mať môj dom energetický certifikát?
  Rodinný dom s úžitkovou plochou väčšou ako 50m2, u ktorého kolaudačné rozhodnutie začne po 1.1.2008 musí mať energetický certifikát.
 • Kto vykoná energetickú certifikáciu?
  Certifikáciu môžu vykonávať len štátom oprávnené osoby – „energetickí audítori“, ktoré disponujú odbornou spôsobilosťou pre oblasť tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia a elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov.